Včelí stráž - "Děláme do včel"

STANOVY

Čl. I

Název spolku:   VČELÍ STRÁŽ, z. s.

Sídlo spolku:      Rakovník, 269 01, Vladislavova 248

Vznik spolku:    spolek vznikl pod názvem VČELÍ STRÁŽ při ČSV o.s. registrací  u MV ČR dne 30.6.2008 pod č.j. VS/1-1/72148/08-R a bylo mu přiděleno IČ:22730885

Čl. II

CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU

 • hlavním posláním je aktivní a účinná propagace včel a včelařství v ČR a EU. Návazným posláním je péče o opylovatele a s nimi spojené ekologické aktivity
 • prioritou je působení na děti, mladé lidi a organizace pracující s touto věkovou třídou
 • k naplnění tohoto poslání využívat moderní vzdělávací, marketingové, mediální a komunikační formy, postupy a technologie
 • aktivní zapojení laické i odborné veřejnosti, státního aparátu, spolků, společenských organizací a podnikatelského sektoru do péče o osud včel a českého včelařství

Čl. III

ČLENSTVÍ

Členství v občanském sdružení se dělí na tři typy:

 1. Řádné členství
 2. Registrované členství
 3. Zasloužilé členství

 Čl. IV.

ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

1) Řádným členem se může stát fyzická osoba (starší 18ti let) i právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2) O přijetí za řádného člena rozhoduje Výbor spolku. Spolek nevede veřejný seznam členů spolku.

3) Členství vzniká potvrzením člena Výborem a zaplacením členského příspěvku je-li stanoven.

4) Členství zaniká:

 • a) dobrovolným vystoupením člena
 • b) úmrtím člena, zánikem právnické osoby
 • c) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru spolku

 Čl. V

PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÉHO ČLENA

1) Řádný člen má právo zejména

 • podílet se na činnosti spolku a být informován o všech jeho aktivitách,
 • volit do orgánů spolku a být volen do orgánů spolku,
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi,
 • vystupovat na veřejnosti jako řádný člen spolku.

2) Řádný člen má povinnost zejména:

 • dodržovat Stanovy spolku a řádně hradit stanovené členské příspěvky jsou-li stanoveny,
 • v případě změny trvalého bydliště tuto skutečnost do 14 dní nahlásit Výboru sdružení,
 • aktivně se podílet na cílech a činnosti sdružení a to minimálně jednou ze základních forem spolupráce:

a) Propagovat cíle a činnost sdružení (např. dopisovatelskou činnost, vývěsky, nástěnky, osobní agitace, mediální výstupy, webová prezentace).

b) Finanční, nebo věcnou pomocí.

c) Poradenskou či přednáškovou činností.

d) Organizační pomocí při pořádání vlastních aktivit spolku.

Čl. VI

REGISTROVANÉ ČLENSTVÍ

1) Registrovaným členem se může stát fyzická osoba (starší 10ti let) i právnická osoba, která souhlasí s cíli a stanovami spolku.

2) O přijetí za registrovaného člena rozhoduje Výbor spolku.

3) Registrované členství vzniká potvrzením člena Výborem.

4) Registrovaní členové neplatí členské příspěvky.

4) Registrované členství zaniká:

 • a) dobrovolným vystoupením člena
 • b) úmrtím člena, zánikem právnické osoby
 • c) vyloučením na základě rozhodnutí Výboru spolku.

Čl. VII

PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVANÉHO ČLENA

1) Registrovaný člen má právo zejména

 • podílet se na činnosti spolku a být informován o všech jeho aktivitách,
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi,
 • vystupovat na veřejnosti jako registrovaný člen spolku.

2) Registrovaný člen má povinnost zejména:

 • dodržovat Stanovy spolku,
 • v případě změny trvalého bydliště tuto skutečnost nahlásit do 14 dní Výboru spolku,
 • aktivně se podílet na cílech a činnosti spolku a to minimálně jednou ze základních forem spolupráce:

a) Propagovat cíle a činnost spolku (např. dopisovatelskou činnost, vývěsky, nástěnky, osobní agitace, mediální výstupy, webová prezentace).

b) Finanční, nebo věcnou pomocí.

c) Poradenskou či přednáškovou činností.

d) Organizační pomocí při pořádání vlastních aktivit spolku.

 Čl. VIII

ZASLOUŽILÉ ČLENSTVÍ

 • Zasloužilým členem spolku se může stát fyzický i právnická osoba, která se významným počinem zasloužila o jeho propagaci na veřejnosti, nebo se významně podílí na šíření jeho poslání a cílů.
 • O přijetí Zasloužilého člena rozhoduje Valná hromada spolku
 • Zasloužilé členství zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena,

b) úmrtím člena, zánikem právnické osoby,

c) vyloučením na základě rozhodnutí Valné hromady.

Čl. IX

PRÁVA A POVINNOSTI ZASLOUŽILÉHO ČLENA

Zasloužilý člen má právo zejména:

 • podílet se na činnosti spolku
 • obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi
 • zúčastňovat se zasedání Valné hromady spolku
 • vystupovat na veřejnosti jako Zasloužilý člen spolku

Zasloužilý člen má povinnost zejména:

 • hájit a propagovat poslání a činnost spolku

 Čl. X

ORGÁNY SPOLKU

 1. Valná hromada
 2. Výbor spolku

 ČL. XI

VALNÁ HROMADA

 1. Je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Tvoří ji všichni řádní členové spolku.
 3. Svolává ji Výbor spolku minimálně jedenkrát do roka.
 4. Rozhodnutí Valné hromady je platné, schválí-li ho nadpoloviční většina přítomných
 5. Valná hromada zejména:
 • rozhoduje o změnách Stanov,
 • rozhoduje v odvolávacím řízení proti rozhodnutí Výboru spolku,
 • volí členy Výboru spolku a revizory spolku,
 • schvaluje zásady hospodaření spolku,
 • rozhoduje o zániku a majetkovém vypořádání spolku.

 ČL. XII

VÝBOR SPOLKU

1) Je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost zodpovídá Valné hromadě.

2) Skládá se minimálně ze tří zvolených Řádných členů spolku. Funkční období je pět let.

3) Předseda a místopředseda Výboru jednají jménem celého sdružení, a to i každý samostatně.

4) Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda.

5) Výbor spolku zejména:

 • volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
 • zpravuje majetek (movitý i nemovitý) spolku,
 • volí hospodáře spolku, připravuje a schvaluje rozpočet a zajišťuje jeho dodržování,
 • rozhoduje o členství členů spolku a vede jejich registraci,
 • připravuje plán činnosti spolku a dbá na jeho plnění,
 • spolupořádá a organizuje činnost spolku,
 • stanovuje výši členských příspěvků a zajišťuje jejich vybírání,
 • svolává, připravuje a řídí Valnou hromadu,
 • v duchu cílů a poslání zastupuje spolek a zabezpečuje spolupráci s Českým svazem včelařů a ostatními společenskými organizacemi, zájmovými sdruženími, spolky, politickými stranami a příslušnými regionálními a státními orgány, podnikatelskými subjekty a s odbornou i laickou veřejností.

 ČL. XIII

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

1) Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2) Zdroje majetku jsou zejména:

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
 • výnosy z majetku,
 • příjmy z vedlejší činnosti při naplňování cílů sdružení,
 • členské příspěvky,
 • granty a dotace.

3) Veškerý majetek spolku spravuje Výbor spolku.

4) Spolek vede hospodaření na jednom bankovním účtu spravovaném Výborem spolku, k němuž má podpisové právo předseda a místopředseda spolku.

5) Přímou správu hospodaření spolku provádí Výborem spolku zvolený hospodář pod přímým dohledem předsedy a místopředsedy spolku.

6) Valná hromada volí revizory spolku, kteří:

 • provádí kontrolu hospodaření spolku,
 • provádí kontrolu plnění rozpočtu, směrnic hospodaření, využívání prostředků z grantů a dotací a vedlejších pracovních činností.

7) Prostředky spolku slouží k zabezpečení činnosti spolku a propagaci cílů a jeho poslání.

8) Za hospodaření a za veškerý jeho majetek a závazky odpovídá spolek.

 ČL. XIV

ZÁNIK SPOLKU

Spolek zaniká:

a) Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným právním subjektem.

b) Právoplatným rozhodnutím soudu.

Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhoduje o způsobu jeho majetkového vypořádání Valná hromada.

ČL. XV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Znění těchto stanov bylo schváleno Valnou hromadou konanou dne 15. 12. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 15. 12. 2015.

2) Znění těchto stanov je účinné od 31. 12. 2015. Od tohoto data pozbývají účinnosti dosavadní stanovy.

3) Vnitřní předpisy přijaté před účinností těchto stanov zůstávají nadále v účinnosti, nejsou-li s těmito stanovami v rozporu. Vnitřní předpisy, resp. jejich části, které jsou v rozporu s těmito stanovami, se zrušují okamžikem účinnosti těchto stanov.

 

 

Kontakt

VČELÍ STRÁŽ, z.s.

vcelistraz@seznam.cz

Čs. legií 1874
269 01 Rakovník

IČ:227 30 885

+420 604 739 121

Vyhledávání

Anketa

Pro jaký typ CERTIFIKÁTU by jste se rozhodli pokud byste chtěli podpořit projekt SKUTEČNÝ DÁREK, který organizuje spolek ČLOVĚK V TÍSNI?

© 2008 Všechna práva vyhrazena - VČELÍ STRÁŽ,z.s., Vladislavova 248, Rakovník 269 01, vcelistraz@seznam.cz

Vytvořeno službou Webnode